Beauty

Młodzi dla Polski to stowarzyszenie powstałe w ramach rozszerzenia działalności organizacji uczelnianej powstałej w 2012 roku w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Jej członkami są studenci i absolwenci z uniwersytetów w całej Polsce. Poprzez organizowanie projektów kulturalnych, inicjowania debat społeczno-politycznych, działalności formacyjnej i charytatywnej, stowarzyszenie Młodzi dla Polski chce konsekwentnie budować świadomość narodową, oraz wspierać aktywność obywatelską wśród rówieśników. Obecnie posiadamy oddziały na uniwersytetach w: Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie oraz w Akademii w Słupsku.

STATUT
STATUT STOWARZYSZENIA MŁODZI DLA POLSKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne


1 Nazwa Stowarzyszenia, teren działania i siedziba władz

1. Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą „Młodzi dla Polski” (w dalszej części zwane „Stowarzyszeniem”).

2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.2 Czas, podstawy działania i charakter prawny
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 
4.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3 Cele, środki i formy działania Stowarzyszenia
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w 
sferze zadań publicznych w zakresie:
a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) promowania wśród młodych ludzi idei patriotyzmu;
c) budowania wspólnoty osób zaangażowanych w sprawy kraju;
d) kształtowania przyszłych elit polskiego społeczeństwa;
e) działalności wspomagającej zwiększanie jakości edukacji, oświaty i
wychowania;
f) poprawy jakości życia publicznego w Polsce, upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagającego rozwój demokracji;
g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
h) działalności na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa.
2. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
a) tworzenie raportów dotyczących poszczególnych dziedzin życia
publicznego i gospodarczego oraz przedstawianie programów reform kraju;
b) organizowanie seminariów, szkoleń, debat i konferencji naukowych służących
gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez
Stowarzyszenie;
c) utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie
d) organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie
nauk społecznych, prawa i ekonomii;
e) prowadzenie działalności szkoleniowej;
f) realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
g) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i
innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie działa poprzez:
a) osobistą pracę członków stowarzyszenia, członków Zarządu, pracowników i
wolontariuszy Stowarzyszenia nad realizacją przedsięwzięć, o których mowa
w ust. 2,
b) finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2,
c) finansowe wspieranie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1 na rzecz ogółu
społeczności.


Rozdział II
Członkowie Stowarzyszenia


4 Nabycie i rodzaje członkostwa
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
może być jedynie członkiem wpierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków
kandydatów i członków wspierających.
3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który
ukończył 16 lat, utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnił
deklarację członkowską, popartą przez trzech członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, uiścił wpisowe i odbył trzymiesięczny staż kandydacki jako
członek kandydat.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
8. Do członków kandydatów stosuje się odpowiednio postanowienie § 4 ust. 4.

5 Prawa i Obowiązki
1. Członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze do obieralnych
władz Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie.
b) być zaznajamianym z oświadczeniami i decyzjami organów
Stowarzyszenia;
c) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
d) zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) przestrzegać Statutu Stowarzyszenia;
b) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
c) stosować się do postanowień i uchwał organów Stowarzyszenia;
d) uiszczać w terminie składki członkowskie;
e) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
4. Członek kandydat nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza
tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
5. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych organach
Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
6. Członek kandydat ma obowiązek przestrzegać Statutu Stowarzyszenia oraz
uchwał organów Stowarzyszenia.
7. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegać Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
8. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych
z celami Stowarzyszenia.

6 Utrata członkostwa
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b) wykluczenia przez Zarząd w sytuacji, gdy zachowanie członka jest sprzeczne ze
Statutem lub nie da się pogodzić z postanowieniami i uchwałami organów
Stowarzyszenia;
c) niepłacenia należnych składek członkowskich za okres roku;
d) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
f) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
2. Utrata członkostwa w przypadku określonym w ustępie 1. litera c) następuje z
mocy prawa z końcem miesiąca, w którym powstała zaległość w ilości 12 składek
miesięcznych. Zarząd powinien poinformować członka o grożącej utracie
członkostwa.
3. Decyzję o utracie członkostwa podejmuje Zarząd w przypadku określonym w
ustępie 1. litera c) i d).
4. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest
ostateczna.


Rozdział III
Organy Stowarzyszenia


7 Zasady działania
1. Stowarzyszenie działa poprzez osobistą pracę członków, członków organów
statutowych, pracowników i wolontariuszy. Dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i
osobami przez wsparcie organizacyjne, częściowe lub całkowite finansowanie
przedsięwzięć, a także pomoc przy uzyskiwaniu funduszy z innych źródeł.
2. Stowarzyszenie działa poprzez swoje organy.
3. Organy Stowarzyszenia działają na podstawie regulaminów.
4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes samodzielnie lub
dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 8 Organy
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem;
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem;
c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną.

 10 Uchwały
1. Organy Stowarzyszenia, bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków, podejmują decyzje w formie uchwał.
1a. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w obecności co najmniej 1/3
członków.
2. Prezesowi przysługuje głos decydujący w razie równowagi głosów.
3. Głosowanie jest jawne.
4. Głosowania personalne mogą być przeprowadzane w sposób tajny.

11 Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane przez Prezesa na dzień
przypadający najpóźniej w ostatnim miesiącu jego kadencji. Termin i miejsce
obrad Prezes podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Prezesa z jego inicjatywy, uchwałą Zarządu, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Prezes ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie nadzwyczajne w dniu oraz
porządkiem obrad zgodnie z wnioskiem wskazanym w ust. 4. dniu, miejscu oraz
godzinie Walnego Zgromadzenia. Termin i miejsce obrad Prezes podaje do
wiadomości wszystkich członków za pośrednictwem poczty elektronicznej co
najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie decyzji w
sprawach:
a) zmian Statutu;
b) określenia celów oraz głównych kierunków działania i rozwoju
Stowarzyszenia;
c) wyboru i odwoływania wszystkich organów Stowarzyszenia;
d) powoływania Prezesa i poszczególnych członków Zarządu;
e) utworzenia doradczych organów Stowarzyszenia oraz powołania lub
odwołania ich członków;
f) udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
g) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności organów
Stowarzyszenia;
h) uchwalania wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
i) rozpatrywania wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego organów;
j) rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu;
k) podejmowania uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku;
l) wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
ł) podejmowania uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

12 Zarząd
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd składa się z 2 do 6 osób w tym Prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
c) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Stowarzyszenia,
w tym budżetu;
d) uchwalanie regulaminu Zarządu;
e) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji
oraz o ich tworzeniu;
f) Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;
g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
h) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
i) powoływanie Wiceprezesa Zarządu;
j) wyrażanie zgody na korzystanie z nazwy oraz logotypu Stowarzyszenia przez
organizacje uczelniane powoływane przez studentów na podstawie Ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz.
1365 pózn. zm.). Szczegółowy zakres korzystania z nazwy oraz logotypu
Stowarzyszenia każdorazowo określa uchwała Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w skutek:
a) odwołania Prezesa z Zarządem przez Walne Zgromadzenie;
b) rezygnacji oraz upłynięcia kadencji Prezesa;
c) śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
6. Oświadczenia o chęci kandydowania na członka Zarządu należy składać do
Sekretarza Zarządu na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
7. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Kończy się z upływem 31 maja.

13 Prezes
1. Prezes :
a) jest członkiem Zarządu z urzędu;
b) kieruje pracami Zarządu;
c) wyznacza datę posiedzeń Zarządu i je prowadzi;
d) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
e) jest związany uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu.
f) składa oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia
2. Kadencja Prezesa trwa jeden rok.
3. Kadencja Prezesa kończy się z upływem 31 maja.

14 Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego.
3. W przypadku ustąpienia co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej jest ona
zobowiązana do wystąpienia do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia
nadzwyczajnego celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu;
b) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu;
c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu;
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz
posiedzenia Zarządu;
e) składanie wniosków o absolutorium dla organów Stowarzyszenia;
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
g) pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych w przypadku sporu między
członkami Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej w czasie pełnienia funkcji nie mogą być pociągani do
odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach swoich obowiązków.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w
stosunku podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok. Kończy się z upływem 31 maja.

14 Uzupełnienie składu organu
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.


Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) wpisowego i składek członkowskich;
b) darowizn, subwencji, spadków krajowych i zagranicznych;
c) darów, zbiórek i imprez publicznych;
d) odsetek i depozytów bankowych;
e) udziału w zyskach osób prawnych;
f) dotacji.
2. Majątek Stowarzyszenia może być lokowany w szczególności na rachunkach
bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla
Stowarzyszenia korzystny.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Decyzje w spawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń
woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub
dwóch członków Zarządu działających łącznie.
6. Dochód Stowarzyszenia po pokryciu kosztów jego działalności jest w całości
przekazywany na realizację jej celów statutowych.
7. Zarząd Stowarzyszenia może zbywać poszczególne prawa majątkowe pod
warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane w sposób określony
w punkcie poprzedzającym.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

15 Zmiana Statutu i uchwała o rozwiązaniu
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów – 2/3 w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn.
zm.).

16 Likwidacja Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie podlega likwidacji w razie osiągnięcia założonych celów,
wyczerpania środków finansowych lub na skutek decyzji podjętej przez Walne
Zebranie.
2. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza likwidator powołany przez Walne
Zebranie.
3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Stowarzyszenia mogą być przekazane
na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Created by TK Project 2020